لیست نرم افزار ها

دراین قسمت شما می تواند بر اساس برندهای موجود نرم افزار مورد نیاز خود را دانلود نمایید

Player New CMS Player New IE Active
Pro Surveillance System New IE Active Pro Surveillance System New CMS
Android mobile App Old IE Active Android mobile App Hybrid NDVR
Smart PSS Persian support Player Smart PSS Persian support Old CMS
Android mobile App Old IE Active
Android mobile App P2P Castle Player
PanTilt No-Onvif Android mobile App
PanTilt Onvif

 

لیست کاتالوگ ها

دراین قسمت شما می تواند بر اساس برندهای موجود کاتالوگ مورد نیاز خود را دانلود نمایید

Catalog 2017 Catalog 2016 Products Catalog-2015.03 Catalog Castle 2017
Product Datasheets gDMSS instruction video Catalog Castle 2016
Mobile User’s Manual User Manual
DVR CMS User Manual
Mobile View Function

 

لیست نمونه تصاویر

دراین قسمت شما می تواند بر اساس برندهای موجود نمونه تصاویر مورد نیاز خود را دانلود نمایید

۳٫۰MP Dahua Motorized IP Castle 2.0MP 1
IP Castle 2.0MP 2
مقایسه Star Light و Day & Night
IP Castle BOX 2.0MP Day & Night
IP Castle BOX 2.0MP Star Light
AHD 2.0MP WDR – HLC
AHD WDR 2.0MP
AHD HLC 2.0MP

 

بروز رسانی های محصولات کورتک و کستل

لیست آخرین بروز رسانی های محصولات کرتک و کستل

NVR 8632-8832 IPC-HFW1420SP-0360B HCVR5104HS-S3
NVR 9208-9216 IPC-HDW1420SP-0360B HCVR5108HS-S3
NVR 9224-9424 IPC-HDBW1420EP-0360B HCVR7104H-4M
NVR 9232-9432 IPC-HDBW1320EP-0360B HCVR7108H-4M
NVR 8216-8232-8432 IPC-HFW1320SP-0360B HCVR7208AN-4M
AHD 4004 HCVR7216AN-4M HCVR7216AN-4M
AHD 4008 IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 XVR5104HS
AHD 4016 IPC-HDBW2421RP-Z XVR5108HS
AHD 4104 IPC-HDBW2320RP-VFS XVR7104H
AHD 4108 IPC-HFW4431EP-S-0360B-S2 XVR5216A
AHD 4216-4416 IPC-HDW4431EMP-AS-0360B-S2 XVR7108H
IPC-HFW5830EP-Z XVR7216A
IPC-HFW4830EP-S-0400B XVR5832S